ครบถ้วนทุกคนเลยครับ คลิ๊กที่นี่เลยฮะ เพื่อ Download มาอ่าน

(เป็นไฟล์ pdf 100 กว่าหน้า แต่ขนาดแค่ 1 MB โหลดไว สบายดี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายเสรี ศรีหะไตร 044-666555 089-2023377* 044-611162 044-666555 37111
เลขานุการ
นายสายรุ้ง ชื่นชู 044-666555 088-1020485 044-611162 044-666555 37101
นายสมโภช เพ็ชรสุทธิ์ 044-666555 086-6199570 - 044-666555 37101
น.ส.อารยา พันธุรักษ์ 044-666555 089-5807598 - 044-666555 37101
นายป้องเกียรติ บำรุงกุล 044-666555 089-8447160 - 044-666555 37101
น.ส.รภัทภร ฉวีรัมย์ 044-666555 089-7228595 - 044-666555 37101
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายเฉลิมพล พลวัน 044-666585 089-2032118* - 044-666585 37104
เลขานุการ
นายธนศักดิ์ ปุ่นประโคน 044-666585 086-2506300 - 044-666585 37104
น.ส.สุภาพร ศรีสัตยานุกูล 044-666585 081-2660007 - 044-666585 37104
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายทำนอง ศรีเมือง 044-666565 089-2032084* 044-666565 37102
เลขานุการ
นางพรรณี ฉันฉายา 044-666565 083-7344513 - 044-666565 37102
นายบัญญพนต์ เผือดนอก 044-666565 085-0970656 044-666565 37102
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายวิทยา จันทร์ฉลอง 044-666575 089-2032099* - 044-666575 37103
เลขานุการ
นายนพรัตน์ พรมแตง 044-666575 089-5349182 - 044-666575 37103 -
นางสาวชุติมาพร เสาสูง 044-666575 081-7252204 044-666575 37103

 

Go to top