petchabun_travel1 ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เริ่มก่อสร้างราวปลายปี 2547 โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวาย เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

 ผาซ่อนแก้ว อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีภูเขาสูง ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบล้อมบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม มีถ้ำอยู่บนยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านหลายคน เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่มงคลและศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นที่มาของชื่อ "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจ ความดับทุกข์ การเข้าถึงมรรคและพระนิพพาน พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิ ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เหมาะกับเหตุปัจจัย ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จะช่วยน้อมนำมาสู่ธรรมชาติภายในของตนเอง

petchabun_travel2

petchabun_travel4

petchabun_travel5

petchabun_travel6

petchabun_travel7

petchabun_travel8

 

 

ที่มา:http://m.edtguide.com/travel/322115_pha-sorn-kaew1

Go to top