โบราณสถานลายพระหัตถ์ อยู่เลยจากที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิไปทางบ้านโคกขวาง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยอยู่เยื้องทางเข้าโบราณสถานหลุมเมือง สำหรับโบราณสถานพานหิน อยู่เลยจากที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิไปทางบ้านโคกขวางประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วแยกขวาไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร

  

 "โบราณสถานลายพระหัตถ์" ตั้งอยู่ในเขตบ้านโคกขวาง ต.หนองโพรง จ.ปราจีนบุรี ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2524 เชื่อว่าโบราณสถานลายพระหัตถ์ คือซากของเทวาลัยสมัยลพบุรี ซึ่งเป็นโบราณสถานยุคสมัยเดียวกับเมืองศรีมโหสถเมืองอมรเทวี คาดคะเนอายุโบราณสถานลายพระหัตถ์อยู่ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13


     โบราณสถานลายพระหัตถ์คงเหลือให้เห็นเพียงว่ามีฐานก่อด้วยศิลาแลง สำหรับส่วนอื่น ๆ นั้นปรักหักพังไปหมดแล้ว ในปี พ.ศ. 2451 ตรงกับ ร.ศ. 127 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จทอดพระเนตรโบราณสถานลายพระหัตถ์แห่งนี้ และได้ทรงพระปรมาภิไธย ไว้ที่แท่นหินศิลาแลง ว่าจปร.41/127 (127 คือ ร,ศ. และ 41 คือเป็นปีที่รัชกาลของพระองค์)

 

 

 

ที่มา: http://www.thongteaw.com/Travel_tour_content_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C.html

 

 

Go to top